Ploché strechy

Plochá strecha je v súčasnosti symbolom modernej architektúry, spojením ekono-mického riešenia, funkčnosti, jednodu-chosti a spoľahlivosti. Plochá strecha je vhodná najmä pre oblasti s nižším snehovým zaťažením. Strecha je považo-vaná za plochú pri spáde do 10°.

Šikmé strechy

Šikmá strecha je vhodná pre rodinné domy a iné malé a stredné stavby s tradičným vzhľadom. Vďaka druhovej rozmanitosti je možné dosiahnuť efekt skutočnej koruny krásy pre Vašu stavbu. Šikmá strecha má sklon aspoň 11° a je vhodná aj do horských a severných oblastí.